• Home
  • Të reja
  • News
  • EURALIUS i dhuroi Komentarin Elektronik Shkollës së Magjistraturës
EURALIUS i dhuroi Komentarin Elektronik Shkollës së Magjistraturës

EURALIUS i dhuroi Komentarin Elektronik Shkollës së Magjistraturës

Print Email

Më 17 dhjetor 2019, EURALIUS i dhuroi Komentarin Elektronik Shkollës së Magjistraturës.
Komentari Elektronik është një platformë për praktikantët e ligjit dhe të gjithë të interesuarit që të kuptojnë dhe të njohin ligjet e Reformës në Drejtësi. Është konceptuar nga EURALIUS IV dhe zhvilluar më tej nga EURALIUS V duke u bazuar në modelet e komentarëve elektronikë të cilët përdoren tashmë nga vëndet anëtare të Bashkimit Europian. Komentari Elektronik aksesohet pa pagesë nga çdokush, nëpërmjet faqes së internetit të Shkollës së Magjistraturës.

Puna e bërë nga EURALIUS IV dhe V ishte një aktivitet pilot. Aktualisht janë 17 ligje të integruara në website-in e komentarit dhe 247 nene të (i) Ligji nr. 115/2016 “Mbi Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtëisë”; (ii) Ligji nr. 96/2016 “Mbi Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”; (iii) Ligji nr. 37/2016 “Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur” dhe (iv) Ligji nr. 7491, datë 29 prill 1991 “Kodi i Procedurës Penale në Republikën e Shqipërisë” të komentuara.
Me nënshkrimin e marrveshjes së dhurimit Shkolla e Magjistraturës mori në dorëzim Komentarin Elektronik për ta mirëmbajtur dhe për ta zhvilluar më tej.
Komentari Elektronik është i aksesueshem këtu!


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu