Çfarë bëjmë

Reforma në Drejtësi dhe Organizimi i Ministrisë

Qëllimi kryesor i këtij komponenti është ndihma për Ministrinë e Drejtësisë në zbatimin e një strategjie sistemi të drejtësisë me synim garantimin e pavarësisë,...

Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe Gjykata e Lartë

Aktivitetet e parashikuara sipas këtij komponenti synojnë mbështetjen e Këshillit të Lartë të Drejtësisë me qëllim sigurimin që vendimet në lidhje me statusin e gjyqtarëve të bazohen në kritere objektive dhe transparente në ...

Drejtësia Penale dhe Zyra e Prokurorisë

Aktivitetet e parashikuara sipas këtij komponenti synojnë përshtatjen e kuadrit legjislativ në çështjet penale duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, me standardet e BE-së dhe Këshillit të Europës. Për më tepër, aktivitetet synojnë...

Administrimi dhe eficienca gjyqësore

Fokusi në këtë komponent është tek transparenca e përmirësuar e vendimeve gjyqësore dhe eficienca e shtuar e sistemit të drejtësisë. Komponenti do ta realizojë këtë duke përmirësuar bashkërendimin brenda sistemit të drejtësisë ...

Profesionet ligjore dhe Shkolla e Magjistraturës

Synimi kryesor i aktiviteteve të parashikuara sipas këtij komponenti është fuqizimi i Dhomës Kombëtare të Avokatisë, Dhomës Kombëtare të Noterisë, Komisionit Shtetëror ...

Maps