Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

Permbledhje Legjislacioni per drejtesi Penale

Permbledhje Legjislacioni per Reformen ne Drejtesi

Kodi Proçedures Civile

Kodi i procedures Penale

Ligji per parandalimin e pastrimit te parave

Ligji  per masat kunder financimit te terrorizmit

Per deklarimin dhe kontrollin e pasurive, te detyrimeve financiare te te zgjedhurve dhe te disa nepunesve publike

Ligji për ri-Vleresimin e Perkohshem të Gjyqtareve dhe Prokuroreve

Ligji për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve  

Ligji për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë

Ligji për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor

Ligji për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë

Ligji për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të Luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Për Organizimin dhe Funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë

Version i konsoliduar i ndryshimeve kushtetuese i miratur në Kuvendin e Shqipërisë në 21 Korrik 2016

Version i konsoliduar i ndryshimeve kushtetuese i miratuar në Komisionin Parlamentar për Reformën në Drejtësi në 14 Qershor 2016

Draft I rishikuar i ndryshimeve kushtetuese bazuar mbi rekomandimet e Komisionit të Venecias 

Opinioni Perfundmitar i Komisionit te Venecias

III. FAZA E TRETE

Opinionet e Partive Politike

Opinion i Eksperteve te Opozites Lidhur me Amendamentet Kushtetuese

Opinioni Zyrtar i Levizjes Socialiste per Integrim Lidhur me Amendamentet Kushtetuese

Hartuar nga Ekspertet e Nivelit te Larte

Amendamentet Kushtetuese 15 Janar 2016

Derguar Komisionit te Venecias

Material Shoqerues i Projektamendamenteve Kushtetues

Tekst i Konsoliduar i Kushtetutës me draft Amendamentet Kushtetues

Opinionet e Partive Politike

Platforma ne Drejtesi Partia Demokratike (PD)

Hartuar nga Ekspertet e Nivelit te Larte

Amendamentet Kushtetuese 24 Shtator 2015

Materiali Shpjegues per Amendamentet Kushtetuese

II. FAZA E DYTE

Strategjia ne Refomen e Sistemit te Drejtesise

Plan i Veprimit

I. FAZA E PARE

Analizë e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri

 

 

 

 

Kalendari i aktiviteteve

Tetor 2017
D H M M E P Sh
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31